Niestety używana przez Ciebie przeglądarka Internet Explorer nie jest już oficjalnie wspierana.

Może to uniemożliwiać poprawne działanie tej strony, zalecamy używanie najnowszych wersji przeglądarek:

Regulamin kampanii – „Kwalifikacje 2025+”

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Kampanii jest Fundacja VCC z siedzibą przy ul. Matki Teresy z Kalkuty 18 lok. 16, 20-538 Lublin zwana dalej „Organizatorem”.

2. Kampania odbywa się na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem” i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

3. Regulamin Kampanii dostępny jest w siedzibie Fundacji VCC oraz na stronie internetowej www.kwalifikacje2025.pl.

4. Przystąpienie do Kampanii oznacza: akceptację przez Uczestnika lub Opiekuna/Rodzica, w przypadku Uczestników niepełnoletnich, wszystkich warunków określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Kampania ma charakter ogólnopolski, tj. swoim zasięgiem obejmuje obszar wszystkich województw i jest adresowana do uczniów pierwszych i drugich klas szkół ponadpodstawowych, w szczególności do uczniów liceów, techników i branżowych szkół I stopnia oraz do studentów pierwszego i drugiego roku studiów kształcących się na dowolnych kierunkach.

§ 2 Cele

1. Cele kampanii:

a) wsparcie uczniów i studentów w nabywaniu dodatkowych kwalifikacji umożliwiających im lepszy start na rynku pracy;

b) promocja kwalifikacji przyszłości;

c) upowszechnianie idei uczenia się przez całe życie.

§ 3 Zasady i przebieg Kampanii

1. Fundacja VCC w ramach prowadzonej Kampanii przekaże vouchery umożliwiające podejście do certyfikowanych egzaminów z kwalifikacji VCC:

a) uczniom pierwszych i drugich klas szkół ponadpodstawowych łącznie 600 voucherów z kwalifikacji:

– „Inżynieria projektowania komputerowego CAD 2D i 3D”

– „Grafik komputerowy”

– „Multimedia w reklamie”

– „Kompetencje społeczne”

– „Własny biznes – jak otworzyć i prowadzić działalność gospodarczą”

b) studentom pierwszego lub drugiego roku na dowolnych kierunkach łącznie 400 voucherów z kwalifikacji:

– „Własny biznes – jak otworzyć i prowadzić działalność gospodarczą”

– „Inspektor ochrony danych”

– „Zarządzanie projektami”

– „Inżynieria projektowania komputerowego CAD 2D i 3D”

– „Grafik komputerowy”

– „Kompetencje społeczne”

– „Trener VCC”

2. W Kampanii mogą wziąć uczniowie i studenci z całej Polski przy założeniu, że maksymalna ilość przekazanych voucherów na poszczególne województwa może wynosić:

a) woj. dolnośląskie – 70 szt.

b) woj. kujawsko-pomorskie – 56 szt.

c) woj. lubelskie – 58 szt.

d) woj. lubuskie – 27 szt.

e) woj. łódzkie – 60 szt.

f) woj. małopolskie – 94 szt.

g) woj. mazowieckie – 137 szt.

h) woj. opolskie – 24 szt.

i) woj. podkarpackie – 61 szt.

j) woj. podlaskie – 32 szt.

k) woj. pomorskie – 64 szt.

l) woj. śląskie – 108 szt.

m) woj. świętokrzyskie – 32 szt.

n) woj. warmińsko-mazurskie – 40 szt.

o) woj. wielkopolskie – 94 szt.

p) woj. zachodniopomorskie – 43 szt.

3. Każda szkoła może otrzymać maksymalnie 20 voucherów dla swoich uczniów na egzaminy z dowolnie wybranych kwalifikacji.

4. Każda uczelnia może otrzymać maksymalnie 20 voucherów dla swoich studentów z dowolnie wybranych kwalifikacji.

5. Warunkiem uczestnictwa w Kampanii jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.kwalifikacje2025.pl.

6. Formularz o którym mowa powyżej może wypełnić:

a) Dyrektor szkoły lub osoby przez niego upoważnione – zgłaszając swoich uczniów;

b) Uczeń – zgłaszając swoją osobę i szkołę;

c) Student – zgłaszając swoją osobę.

7. Uczeń, który samodzielnie zgłasza chęć udziału w kampanii, po prawidłowym wypełnieniu formularza, otrzyma maila z informacją, że jego dane czekają na potwierdzenie przez szkołę.

8. Po potwierdzeniu danych ucznia przez szkołę, uczeń otrzyma wiadomość e-mai z linkiem do kalendarza umożlwiającego wybór terminu egzaminu.

9. Niepełnoletni Uczestnik Kampanii musi dołączyć zgodę Rodzica/Opiekuna prawnego stanowiącą Załącznik Nr 1 niniejszego Regulaminu, aby wziąć udział w kampanii.

10. Szkoła zgłaszająca uczniów, po prawidłowym wypełnieniu formularza otrzyma komunikat, że do zgłoszonych uczniów, na ich adresy mailowe, zostaną przesłane wiadomości z prośbą o dokończenie procesu rejestracji – uzupełnienie pozostałych pól formularza.

11. Po dokończeniu procesu rejestracji, o którym mowa powyżej, uczniowie otrzymają wiadomość e-mai z linkiem do kalendarza umożliwiającego wybór terminu egzaminu.

12. Student po prawidłowym uzupełnieniu formularza, na wskazany adres mailowy, otrzyma wiadomość potwierdzającą uczestnictwo w kampanii wraz z linkiem do kalendarza umożliwiającego wybór terminu egzaminu.

13. Uczestnik może wybrać dowolny termin egzaminu z listy dostępnych terminów na stronie Organizatora.

14. Na 3 dni przed wybraną datą egzaminu Uczestnik nie może już zmienić terminu egzaminu.

15. Po wyborze terminu egzaminu, w okresie do 10 dni roboczych, dla uczestnika zostanie przesłana książka umożliwiająca przygotowanie się do egzaminu. Student otrzyma książę bezpośrednio na adres korespondencyjny podany w zgłoszeniu. Książka dla uczniów szkół ponadpodstawowych zostanie przesłana na adres szkoły do której uczęszcza uczeń.

16. Na minimum 1 dzień przed wybraną datą egzaminu uczestnik otrzyma na podany adres mailowy Instrukcję oraz procedury przystąpienia do egzaminu.

17. Egzaminy przeprowadzane są wyłącznie w formie zdalnej.

18. Egzaminy odbywają się w grupach minimum 5-osobowych.

19. W przypadku niezebrania się grupy 5-osobowej, na wybrany termin egzaminu, Organizator zaproponuje Uczestnikowi dwa inne terminy do wyboru. Terminy alternatywne zostaną przesłane na minimum 3 dni przed datą egzaminu.

20. Informacje odnośnie poszczególnych egzaminów dostępne są na stronie www.kwalifikacje2025.pl.

§ 4 Czas trwania Kampanii

1. Kampania trwa od 15 marca 2021 roku do 31 października 2021 roku.

2. Zgłoszenia przyjmowane są od dnia 15 marca 2021 do dnia 31 maja 2021 lub do wyczerpania puli darmowych voucherów. Zgłoszenia do rekrutacji uzupełniającej przyjmowane są do 30 września 2021 roku.

3. Egzaminy przeprowadzane są w terminie od 15 kwietnia 2021 roku do 31 października 2021 roku.

§ 5 Nagrody w Kampanii

1. W ramach Kampanii Fundacja VCC przekaże uczestnikom 1000 voucherów umożliwiających podejście do certyfikowanego egzaminu z kwalifikacji VCC.

2. Szkoła/szkoły ponadpodstawowe/a, która zgłosi minimum 10 uczestników do egzaminu z jednej wybranej kwalifikacji i otrzyma najlepszą zdawalność egzaminów w zgłoszonej grupie otrzyma: Drukarkę 3D lub 10 tabletów graficznych. Wybór nagrody będzie ustalony pomiędzy Dyrektorem a organizatorem Kampanii. Nagrodzonych zostanie 5 szkół ponadpodstawowych z najwyższą zdawalnością w grupie.

3. Nagrody przyznawane w ramach Kampanii fundowane są przez Sponsorów oraz Fundację VCC.

4. Wsparcie finansowe bądź rzeczowe na poczet nagród dla uczestników Sponsorzy wpłacają przed rozpoczęciem naboru uczestników Kampanii.

5. Organizator ma prawo do przyznania nagród dodatkowych.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Administratorem danych osobowych jest Fundacja VCC z siedzibą w Lublinie przy ul. Matki Teresy z Kalkuty 18/16.

3. Dane osobowe Uczestników Kampanii zbierane i przetwarzane będą jedynie w celu prawidłowej organizacji, przeprowadzenia i promocji Kampanii zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (RODO).

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Kampanii bez podawania przyczyny w każdym czasie.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Załącznik nr 1 – Zgody